Sunday, April 10, 2011

ISI KANDUNGAN UTAMA AL-QURAN


Al-Quran adalah kitab suci agama Islam untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia dari awal diturunkan hinggalah waktu penghabisan spesies manusia di dunia baik di bumi maupun di luar angkasa akibat kiamat besar.
Di dalam surah-surah dan ayat-ayat al-Quran terkandung kandungan yang secara garis besar dapat kita bagi menjadi beberapa hal pokok atau hal utama beserta pengertian atau erti definisi dari masing-masing kandungan inti sarinya, iaitu sebagaimana berikut ini :
1. Aqidah / Akidah
Aqidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Quran mengajarkan aqidah tauhid kepada kita iaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah SWT yang satu yang tidak pernah tidur dan tidak beranak-pinak. Percaya kepada Allah SWT merupakan rukun iman yang pertama. Orang yang tidak percaya terhadap rukun iman di anggap sebagai kafir.
2. Ibadah
Ibadah dari segi bahasa taat, tunduk, ikut atau turut. Dari pengertian "fuqaha" ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dkerjakan untuk mendapatkan redha dari Allah SWT. Ibadah umum dalam agama Islam terdapat dalam rukun islam iaitu mengucap dua kalimah syahadat, solat lima waktu, membayar zakat, puasa di bulan suci ramadhan dan mengerjakan haji bagi yang telah mampu menjalankannya.
3. Akhlaq / Akhlak
Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah maupun yang tercela atau akhlakul madzmumah. Allah SWT mengutus Nabi Muhammd SAW tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlaq. Setiap manusia harus mengikuti apa yang diperintahkanNya dan menjauhi laranganNya.
4. Hukum-Hukum
Hukum yang ada di Al-quran adalah memberi suruhan atau perintah kepada orang yang beriman untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada sesama manusia yang terbukti bersalah. Hukum dalam Islam berdasarkan al-Qur'an ada beberapa jenis atau macam seperti jinayat, mu'amalat, munakahat, faraidh dan jihad.
5. Tadzkir / Peringatan
Tadzkir atau peringatan adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah SWT berupa seksa neraka atau waa'id. Tadzkir juga terdapat dalam bentuk kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepadaNya dengan balasan berupa nikmat syurga jannah atau waa'ad. Di samping itu ada pula gambaran yang menyenangkan di dalam alquran atau disebut juga targhib dan ada juga gambaran yang menakutkan dengan istilah lainnya tarhib.
6. Sejarah-Sejarah atau Kisah-Kisah
Sejarah atau kisah adalah cerita mengenai orang-orang yang terdahulu baik yang mendapatkan kejayaan akibat taat kepada Allah SWT serta ada juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat atau ingkar terhadap Allah SWT. Dalam menjalani kehidupan seharian sebaiknya kita mengambil pengajaran yang baik dari sejarah masa lalu atau dalam  istilah lain disebut iktibar.
7. Dorongan Untuk Berfikir
Di dalam al-qur'an banyak ayat-ayat yang mengulas suatu perbincangan yang memerlukan pemikiran manusia untuk mendapatkan manfaat dan juga membuktikan kebenarannya, terutama mengenai alam semesta.
8. Janji dan ancaman.
Di dalam al-Quran juga telah dinyatakan janji-janji Allah serta ancaman kepada manusia di atas segala perbuatan yang dilakukan manusia semasa di dunia. Allah telah menjanjikan manusia balasan bagi perbuatan baik dan ancaman bagi kejahatan manusia. Contohnya di dalam al-Quran Allah telah menyatakan bagi sesiapa yang mencuri akan dipotong tangannya.

1 comment:

  1. blognya terlalu rame. mungkin latar belakangnya membuat bacaan tidak jelas, makash;) hanya sekedar mengkritik:)

    ReplyDelete