Sunday, April 10, 2011

SURAH-SURAH DI DALAM AL-QURAN


Keseluruhan ayat yang terkandung dalam  al-Quran adalah sebanyak 6,236 ayat dengan kira-kira 1.2 juta huruf .Jumlah surah yang terdapat dalam Al Qur’an ada 114; nama-namanya dan batas-batas tiap-tiap surah, susunan ayat-ayatnya adalah menurut ketentuan yang telah ditetapkan dan diajarkan oleh Rasulullah sendiri (tauqifi).
Sebahagian dari surah-surah Al Qur’an mempunyai satu nama dan sebagian yang lain mempunyai lebih dari satu nama, sebagaimana yang akan diterangkan dalam muqaddimah tiap-tiap surat.
Surah-surah yang ada dalam Al Qur’an dari segi panjang dan pendeknya terbahagi kepada empat bahagian, iaitu:
 1. ASSAB’UTHTHIWAAL, dimaksudkan, tujuh surah yang panjang Yaitu: Al Baqarah, Ali Imran, An Nisaa’, Al A’raaf, Al An’aam, Al Maa-idah dan Yunus.
2. Al MIUUN, dimaksudkan surah-surah yang berisi kira-kira seratus ayat lebih seperti: Hud, Yusuf, Mu’min dan sebagainya.
3. Al MATSAANI, dimaksudkan surah-surah yang berisi kurang sedikit dari seratus ayat seperti: Al Anfaal. Al Hijr dan sebagainya.
4. AL MUFASHSHAL, dimaksudkan surah-surah pendek. seperti: Adhdhuha, Al Ikhlas, AL Falaq, An Nas da n sebagainya.
 Huruf-huruf Hijaaiyyah yang ada pada permulaan surat.
Di dalam Al Qur’an terdapat 29 surat yang dimulai dengan huruf-huruf hijaaiyyah yaitu pada surat-surat:
·  (1) Al Baqarah, (2) Ali Imran, (3) Al A’raaf. (4) Yunus, (5) Yusuf, (7) Ar Ra’ad, (8) lbrahim, (9) Al Hijr, (10) Maryam. (11) Thaaha. (12) Asy Syu’araa, (13) An Naml, (14) Al Qashash, (15) A1’Ankabuut, (16) Ar Ruum. (17) Lukman, (18) As Sajdah (19) Yasin, (20) Shaad, (21) Al Mu’min, (22) Fushshilat, (23) Asy Syuuraa. (24) Az Zukhruf (25) Ad Dukhaan, (26) Al Jaatsiyah, (27) Al Ahqaaf. (28) Qaaf dan (29) Al Qalam (Nuun).
Huruf-huruf hijaaiyyah yang terdapat pada permulaan tiap-tiap surat tersebut di atas, dinamakan ‘Fawaatihushshuwar’ artinya pembukaan surat-surat.

No comments:

Post a Comment